Protokoll från årsmöte

Wodehouse Sällskapet Sverige

Protokoll från Årsmötet i Märsta 23 mars 2019

Närvarande 12 medlemmar.

§ 1. I fysisk frånvaro av ordförande John Pettersson valdes Björn Bergström att leda årsmötet.

Ordf, John var dock uppkopplad via telefonlänk till bostaden och hördes väl.

§ 2. Bengt Malmberg valdes till sekreterare.

§ 3. Philip Widell utsågs till justeringsperson.

§ 4. Mötet förklarades behörigen utlyst genom utskick till samtliga medlemmar 27 febr.

§ 5. Dagordningen godkändes, med justeringen att Monica Dahlgrens fråga om nytt avtal med biblioteket angående Samlingen skulle diskuteras först, då hon kunde närvara. (bilaga). Monica meddelade att biblioteket önskade att samlingen skulle fortsätta att bevaras i Wodehouserummet. Den skall omfatta ett huvudexemplar samt ett reservexemplar. Samlingen ägs av WodehouseSällskapet men kan disponeras för bibliotekets utlåning samt även sökas i bibliotekets databas. Nytt förslag som skall ersätta det tidigare avtalet från 2014 skall komma. Ett stort antal dubletter finns vilkas disposition styrelsen skall ta ställning till.

§ 6. Verksamhetsberättelse för 2018. Hösten 2018 lämnade två styrelsemedlemmar sina uppdrag som kassör och sektererare varvid Göran Bülow och Bengt Malmberg tills vidare övertog deras ansvar. En ny uppdaterad matrikel har därvid framtagits. Även en ny revisor efter Eyvind Hallnäs har utsetts: Lars Nylander. Lokala träffar har anordnats i Göteborg, Skåne och Mälardalen (Uppsala). Hederspriset Årets plommon gick till Björn Bergström för mångårig verksamhet i styrelsen och som redaktör för Jeeves. Årsskriften utsändes som vanligt i decem-ber till alla betalande medlemmar samt utvalda personer i internationella sällskap. Ett nytt medlemshäfte av Max Barrett översatt av Tomas Prenkert skall utdelas under Sällskapets 35-årsjubileum våren 2019. Styrelsen har också fattat principbeslut angående bidrag till de lokala kapitlen. Avgående ordföranden efter 20 år Sven Sahlin har av Sällskapet avtackats med en gåva. Inför 2019 skall Sällskapets hemsida revideras, Vidare skall Sällskapet verka för flera träffar inom Mälardalsområdet. Även återväxten i Sällskapet skall ägnas uppmärksamhet. (Bilaga)

Till Hedersledamöter av WodehouseSällskapet kallas Sven Sahlin och Jacob Bagge som båda arbetat under lång tid för sällskapet i styrelsen.

§ 7. Kassörens bokslut. (Bilaga) Att notera är att medlemsavgifterna minskat genom avgångar som inte balanserats som tidigare av nytillkomna i antal. Balansräkningen per 31 dec. 2018 utvisar inför 2019 tillgångar på 43 527:04 kronor. Större utgifter som förestår är utgivningen av Barretts novell och Årsskriften Jeeves. Det är önskvärt att medlemsantalet ökas för att möjliggöra fortsatta satsningar för medlemmarna.

§ 8. Revisionsberättelse av Lars Nylander. Enligt den var räkenskaperna förda med noggrannhet och de olika posterna väl verifierade Han tillstyrkte ansvarsfrihet för den period revisionen omfattade, 1.1 2018 – 31.12 2018.

§ 9. Val av styrelsemedlemmar.

Till den nya styrelsen utsågs fyra ordinarie ledamöter:

Ordförande John Pettersson

Kassör Göran Bülow

Sekreterare och medlemsregister Bengt Malmberg

Ledamot, redaktör för Årsskriften Jeeves Björn Bergström.

Som adjungerade ledamöter valdes:

Hans-Christer Jansson

Robert Plm

Philip Widell

Hans Olov Öberg

§ 10. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 250 kr. Skall vara betald senast augusti,

§ 11. Övriga frågor.

Allmänt ansågs att WS skall arbeta för målsättningarna att göra Wodehouse känd och läst i Sverige och att bibehålla och helst öka antalet medlemmar, som också har en viktig uppgift att rekrytera nya medlemmar. Målet bör vara runt 200 betalande. Undersöka hur andra litterära sällskap hanterar medlemsfrågan.

Större kontakt kan digitalt skapas mellan styrelse och medlemmar med viktig intressant infor-mation samt synpunkter och önskemål från medlemmarna. John påpekade att informations-möjligheter finns via en podd i Sveriges Radio, där Wodehouse hade efterlysts. John skulle utforska möjligheterna närmare.

Hemsidan skall undergå en förändring och innehålla mera informationer om Wodehouse och upplysa om utbud på andra hemsidor, inte minst Tomas Prenkerts men också den amerikanska hemsidan. Kanske pröva hur medlemmarna via sällskapet kan komplettera sina samlingar. Dubletterna utöver de två ex. som skall finnas av varje i Märstasamlingen kan säkert bidra.

De kapitel som skapats av WodehouseSällskapets medlemmar arbetar självständigt med egen ekonomi. Möjligheter att starta träffar i Mälardalen där ett 60-tal medlemmar finns inom bekvämt reseavstånd bör undersökas. En första träff var mycket lyckad 23 febr. hos Bengt Malmberg i Uppsala. Bengt Lindh åtog sig att rekognosera Sala för en höstträff. Den enkät som 70 medlemmar besvarade i dec. 2017 bör följas upp utifrån de synpunkter som då angavs, men som ännu inte bearbetats av styrelsen under 2018. Avtal har träffats med Postnord som möjliggör billigare utskickskostnader av Jeeves och extramaterial.

Märsta och Uppsala 23 mars 2019

Justeras:

Bengt Malmberg, sekr Philip Widell

Posted in Blandings Blandning.