Nyhetsbrev 2019-07-29

Wodehousevänner i vårt avlånga Sverige!
Vår tropiska sommar börjar nalkas sitt slut (äntligen för min del åtminstone). Kanske ni har
som jag plockat fram någon gammal plumbok och läst om, det har jag! Lugnande att veta att
allt blir som vanligt i upplösningen. Här kommer lite aktuella notiser!

               
                      Westminster Abbey 20 sept. 2019
Som ni kanske noterade i våras skall P G Wodehouse undfå den största äran en engelsman
kan uppnå: få en minnesplatta installerad i den gamla Bröllops- Krönings- och Begravnings-
kyrkan i London. Det är ännu ”top secret” var, men en sak har avslöjats att det inte kommer
att bli i ”Poet´s  Corner” som det ryktades om, och man undrar om han får en ännu finare
plats? Omöjligt att gissa.
Det behövs inga försvarstal och artiklar om Wodehouse, hans storhet och heder har bekräftats flera gånger efter andra världskriget, inte minst när han av drottningen fick utnämningen KBE  (Knight of
the Brittish Empire) 1975 strax före sin död. Denna ärebetygelse i Englands viktigaste kyrka
tillmäts ett större värde än KBE som många högre tjänstemän kan få.

Svenska WodehouseSällskapet fick en inbjudan att sända en representant till högtidligheten,
och då vår ordf. John Pettersson inte hade möjlighet att anta inbjudan gick budkaveln till mig
och jag avser att delta. En rapport kommer senast i vår årsbok Jeeves under hösten.
Om ett par dagar utbryter AUGUSTI, och vår kassör Göran Bülow blir mycket tacksam om vi
alla betalar in medlemsavgiften 250 kr nu i augusti. Det var ganska jobbigt förra året att få
ordning på medlemsskaran och betalningarna under hela hösten och vi förlorade några
medlemmar i onödan. Så här enkelt är det att fortsätta som medlem, och meddela samtidigt
ev. adressändringar, e-postadress och telefon.

                     
I vårvintras provade vi att försöka återuppliva träffarna inom WS i gammal stil i försöket
med ”Wodehouse Vänner i Mälardalen”, som hade en första träff i februari. Det är ju vårt 35-
årsjubileumsår och vi skall försöka planera en större träff under hösten inom rimligt
reseavstånd för medlemmar i ”Mälardalen”. Det är ju tyvärr omöjligt att organisera träffar
som alla i Sverige kan delta i, och vi inom nya styrelsen försöker ge ALLA medlemmar någon
form av service, via Hemsidan eller ett Aktuelltbrev. Därvid kan bifogas intressanta nyheter
som når alla.
Detta får räcka för den här gången. Hör gärna av er med tips, frågor eller nyheter så att vi får
igång verksamhet som alla kan ta del av mera kontinuerligt. Och anmäl gärna nya medlemmar
som gillar att läsa böcker av P G Wodehouse. De kan ju anmäla sig via vår hemsida också.
Med ögat på Wodehouse Memorial 20 september!
Bengt Malmberg,  sekreterare

Wodehousesällskapet 35 år – jubileumshäfte till alla medlemmar

Kära medlemmar!

2019 firar WodehouseSällskapet sitt trettiofemte levnadsår. För att fira detta jubileum har vi tryckt upp ett jubileumshäfte, med en färsk Wodehousiansk historia!

Berättelsen heter Ett Ovärderligt Plommon och är författad av den australienske skribenten och poeten Max Barrett, med benäget tillstånd av Wodehouse Estate. Den utspelar sig helt i Plums universum – där Bertie Wooster och Jeeves får anledning att besöka Blandings.

Tomas Prenkert har mycket förtjänstfullt översatt berättelsen. Den skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i kommande vecka!

God läsning önskar vi er!
Vänliga hälsningar

Styrelsen, WodehouseSällskapet

genom

ordförande John Pettersson

Ett ovärderligt plommon, författad av Max Barrett, översatt av Tomas Prenkert

Protokoll från årsmöte

Wodehouse Sällskapet Sverige

Protokoll från Årsmötet i Märsta 23 mars 2019

Närvarande 12 medlemmar.

§ 1. I fysisk frånvaro av ordförande John Pettersson valdes Björn Bergström att leda årsmötet.

Ordf, John var dock uppkopplad via telefonlänk till bostaden och hördes väl.

§ 2. Bengt Malmberg valdes till sekreterare.

§ 3. Philip Widell utsågs till justeringsperson.

§ 4. Mötet förklarades behörigen utlyst genom utskick till samtliga medlemmar 27 febr.

§ 5. Dagordningen godkändes, med justeringen att Monica Dahlgrens fråga om nytt avtal med biblioteket angående Samlingen skulle diskuteras först, då hon kunde närvara. (bilaga). Monica meddelade att biblioteket önskade att samlingen skulle fortsätta att bevaras i Wodehouserummet. Den skall omfatta ett huvudexemplar samt ett reservexemplar. Samlingen ägs av WodehouseSällskapet men kan disponeras för bibliotekets utlåning samt även sökas i bibliotekets databas. Nytt förslag som skall ersätta det tidigare avtalet från 2014 skall komma. Ett stort antal dubletter finns vilkas disposition styrelsen skall ta ställning till.

§ 6. Verksamhetsberättelse för 2018. Hösten 2018 lämnade två styrelsemedlemmar sina uppdrag som kassör och sektererare varvid Göran Bülow och Bengt Malmberg tills vidare övertog deras ansvar. En ny uppdaterad matrikel har därvid framtagits. Även en ny revisor efter Eyvind Hallnäs har utsetts: Lars Nylander. Lokala träffar har anordnats i Göteborg, Skåne och Mälardalen (Uppsala). Hederspriset Årets plommon gick till Björn Bergström för mångårig verksamhet i styrelsen och som redaktör för Jeeves. Årsskriften utsändes som vanligt i decem-ber till alla betalande medlemmar samt utvalda personer i internationella sällskap. Ett nytt medlemshäfte av Max Barrett översatt av Tomas Prenkert skall utdelas under Sällskapets 35-årsjubileum våren 2019. Styrelsen har också fattat principbeslut angående bidrag till de lokala kapitlen. Avgående ordföranden efter 20 år Sven Sahlin har av Sällskapet avtackats med en gåva. Inför 2019 skall Sällskapets hemsida revideras, Vidare skall Sällskapet verka för flera träffar inom Mälardalsområdet. Även återväxten i Sällskapet skall ägnas uppmärksamhet. (Bilaga)

Till Hedersledamöter av WodehouseSällskapet kallas Sven Sahlin och Jacob Bagge som båda arbetat under lång tid för sällskapet i styrelsen.

§ 7. Kassörens bokslut. (Bilaga) Att notera är att medlemsavgifterna minskat genom avgångar som inte balanserats som tidigare av nytillkomna i antal. Balansräkningen per 31 dec. 2018 utvisar inför 2019 tillgångar på 43 527:04 kronor. Större utgifter som förestår är utgivningen av Barretts novell och Årsskriften Jeeves. Det är önskvärt att medlemsantalet ökas för att möjliggöra fortsatta satsningar för medlemmarna.

§ 8. Revisionsberättelse av Lars Nylander. Enligt den var räkenskaperna förda med noggrannhet och de olika posterna väl verifierade Han tillstyrkte ansvarsfrihet för den period revisionen omfattade, 1.1 2018 – 31.12 2018.

§ 9. Val av styrelsemedlemmar.

Till den nya styrelsen utsågs fyra ordinarie ledamöter:

Ordförande John Pettersson

Kassör Göran Bülow

Sekreterare och medlemsregister Bengt Malmberg

Ledamot, redaktör för Årsskriften Jeeves Björn Bergström.

Som adjungerade ledamöter valdes:

Hans-Christer Jansson

Robert Plm

Philip Widell

Hans Olov Öberg

§ 10. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 250 kr. Skall vara betald senast augusti,

§ 11. Övriga frågor.

Allmänt ansågs att WS skall arbeta för målsättningarna att göra Wodehouse känd och läst i Sverige och att bibehålla och helst öka antalet medlemmar, som också har en viktig uppgift att rekrytera nya medlemmar. Målet bör vara runt 200 betalande. Undersöka hur andra litterära sällskap hanterar medlemsfrågan.

Större kontakt kan digitalt skapas mellan styrelse och medlemmar med viktig intressant infor-mation samt synpunkter och önskemål från medlemmarna. John påpekade att informations-möjligheter finns via en podd i Sveriges Radio, där Wodehouse hade efterlysts. John skulle utforska möjligheterna närmare.

Hemsidan skall undergå en förändring och innehålla mera informationer om Wodehouse och upplysa om utbud på andra hemsidor, inte minst Tomas Prenkerts men också den amerikanska hemsidan. Kanske pröva hur medlemmarna via sällskapet kan komplettera sina samlingar. Dubletterna utöver de två ex. som skall finnas av varje i Märstasamlingen kan säkert bidra.

De kapitel som skapats av WodehouseSällskapets medlemmar arbetar självständigt med egen ekonomi. Möjligheter att starta träffar i Mälardalen där ett 60-tal medlemmar finns inom bekvämt reseavstånd bör undersökas. En första träff var mycket lyckad 23 febr. hos Bengt Malmberg i Uppsala. Bengt Lindh åtog sig att rekognosera Sala för en höstträff. Den enkät som 70 medlemmar besvarade i dec. 2017 bör följas upp utifrån de synpunkter som då angavs, men som ännu inte bearbetats av styrelsen under 2018. Avtal har träffats med Postnord som möjliggör billigare utskickskostnader av Jeeves och extramaterial.

Märsta och Uppsala 23 mars 2019

Justeras:

Bengt Malmberg, sekr Philip Widell

Veckans lästips – nyårsvarianten!

Gott nytt år, kära medlemmar och Wodehouseentusiaster!

WodehouseSällskapet äntrar det nya året på bästa möjliga vis: med förberedelserna av vårens medlemshäfte, tänkt att högtidlighålla Sällskapets 35-års-jubileum. Vi hoppas få all anledning att återkomma med nyheter kring detta snart!

Under de två sista veckorna av 2018 skickades JEEVES ut till medlemmar som betalt sin årsavgift. Avgiftsbetalare som ej fick sin tidning uppmanas kontakta ordföranden så löser vi detta! Ännu finns en liten hög överexemplar kvar att tillgå.

Från den stora Wodehousevärlden konstaterar vi att ett antal verk som Mästaren publicerade 1923, på grund av en liten egenhet i den amerikanska patentlagstiftningen, vid årskiftet släpptes för fri användning. Bland godbitarna som nu står fria för vem som helst att publicera finns höjdpunkter som Leave it to Psmith och The inimitable Jeeves. Vågar vi hoppas på ett par vackra återutgåvor?

Avslutningsvis, veckans lästips: för er som firade in det nya året ordentligt, är det en självklarhet vad lästipset blir. Givetvis anbefalls ni att insupa den allra första Jeeveshistorien, i vilken vi lär oss om alla bakfyllors nemesis, Jeeves mirakeldryck, enligt upphovsmannen själv bestående av ett rått ägg, Worcestersås, och rödpeppar.

Gott nytt år!

/John Pettersson

Veckans lästips

Har du ingen bra julklappsbok för Wodehouseälskaren i ditt liv? Tryter fantasin med en vecka kvar till julafton?

 Frukta intet – vi har ett gott råd! 2018 har nämligen givit oss något så ovanligt som en alldeles nyskriven Jeeves & Wooster-historia. Det är författaren Ben Schott, som med egna ord ”slagit läger bland de lägre kullarna av Plums genialitet och försökt skicka ett par klättrare upp mot toppen”, och konstruerat ett spionmysterium med Bertie och Jeeves i centrum. Tilltaget har mer eller mindre unisont hyllats i brittisk press – och får bli veckans lästips från Sällskapet.

Guardians recension av boken hittar du här

https://www.theguardian.com/books/2018/nov/04/jeeves-and-the-king-of-clubs-review-ben-schott

WodehouseSällskapet – nu på Twitter

Kära Sällskapsmedlemmar!

Med hopp om att veckans leverans av JEEVES bjudit på sedvanligt munter läsning hälsar jag er, denna den andra advent. Vad kan passa bättre som underhållning en kulen adventsafton än ett rykande färskt nummer av Sveriges förnämsta Wodehousemagasin?

Under senhösten och vintern har vi i Sällskapets innersta krets, förutom färdigställandet av JEEVES, bland annat sökt oss till andra hörn av nätet för att sprida vårt glada Plumbudskap. 

Ni hittar oss numera även på twitter: https://twitter.com/Wodehouse_SWE

samt på en lite behändigare Facebooksida: https://www.facebook.com/SwedishWodehouseSociety

Vi hoppas att ni där ska kunna hitta ett och annat matnyttigt Wodehousianskt!

/John Pettersson

Ordförande, WodehouseSällskapet

Medlemstidningen Jeeves 2018

Kära Sällskapsvänner!

I dagarna skickas årets upplaga av vår eminenta medlemsskrift JEEVES ut till alla som betalat årsavgiften 2018. Vi utlovar som vanligt ett späckat nummer fyllt av rolig och givande läsning för den Wodehousefrälste.

Har Du av någon anledning ej betalat avgiften i år, och riskerar därför att gå miste om denna pärla? Frukta icke! Betala din avgift och maila ordföranden innan det nya året inträder så löser vi det!

Adventshälsningar,
John Pettersson
Ordförande, WodehouseSällskapet

Årets Plommon 2018 – Björn Bergström

För mångåriga och föredömliga insatser med Sällskapets djupt uppskattade tidskrift JEEVES, samt för sitt kraftfulla engagemang i styrelsearbetet och för Sällskapets fortlevnad, har styrelsen för Wodehousesällskapet beslutat att Sällskapets pris Årets Plommon 2018 bör tilldelas Björn Bergström.

Årets Svenska Plommon är Wodehousesällskapets särskilda hedersbetygelse, som varje år delas ut till en medlem av Sällskapet som gjort värdefulla insatser för Wodehouse i Sverige. I år var valet självklart – Björn Bergström, medlem sedan 1993 och sedan 2009 redaktör för den uppskattade medlemstidningen JEEVES, har av en enig styrelse tilldelats priset. Vi fick en kort digital pratstund med pristagaren.

Klassisk idrottsfråga: hur känns det att få priset?

Känns hedrande, jag är i mycket gott sällskap.

Hur kom du första gången i kontakt med Wodehouse?

Jag var 11 år, låg sjuk och hade tråkigt och hade läst ut mina Biggles och Billböcker. Då satte min mamma Tre män i en båt i händerna på mig och därifrån  var steget inte långt till Wodehouse. I bokhyllorna fanns bland annat Pengar till skänksEn blyg ung man, Hett om öronen och Allright, Jeeves, böcker som jag läst om flera gånger sedan dess. Däremot var jag aldrig särskilt förtjust i hans skolskildringar. I gymnasiet började jag läsa honom på engelska och har fortsatt med det. Nu har jag nästan alla engelska, hälften i förstaupplaga och många svenska. Har till och med en på tyska, Nimrods Tochter,(Sam the Sudden).

Så varför bör en läsa Wodehouse?

Alla ska läsa Wodehouse för de finurliga intrigerna med sina många sidospår på vägen mot målet fast vi redan en bit in i första kapitlet vet hur det kommer att sluta. Alla  ska läsa Wodehouse för de pricksäkra personbeskrivningarna och alla ska läsa Wodehouse för den fantastiska språkbehandlingen.

För en längre intervju med Björn Bergström rekommenderas årets upplaga av Jeeves – hos medlemmar i mitten av december.

 

Årets Plommon 2018. 

Träff i Göteborg 9 september kl 17

Kära Sällskapsmedlemmar!

Sällskapets västra kapitel Goats bjuder in till träff i Göteborg den 9 september klockan 17. Snooker står på schemat och vi hoppas självklart att så många som möjligt vill komma. Mötesplats annonseras inom kort på denna sida och i Facebookgruppen.

/Ordförande John Pettersson samt Goats-kapitlet genom Jenny Gustafsson